ระบบสมาชิกออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด

** ชื่อผู้ใช้ถ้าเลขสมาชิกไม่ถึง 6 หลักให้ใส่เลข 0 ด้านหน้าจนครบ 6 หลัก เช่น '123' ให้ใส่เป็น '000123'
** รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งแรกให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูล